Yapı Kredi Plaza, Levent İstanbul
+905426086544
info@kurtandpartners.com

Sık sorulan sorular

Verbis Kaydı

Kvkk Kanunu uyum sürecine ilişkin sık sorulan sorular burada yer almaktadır.

Kişisel Veri Koruma Kanunu Kvkk Danışmanlık Hizmeti Nedir?

KVKK Kanunu Nedir?

Firmaların müşteri ve çalışan bilgilerinin korunması için hukuksal ve teknik altyapılarının uyumlu hale getirilmesi için verilen hukuksal ve bilişim desteğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerinin tamamıdır.

KVKK Kişisel veri nedir ?

KVKK? Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. … Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir?

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. Örneğin insan kaynakları biriminin kimlik bilgilerinizi alıp dosyada tutması bile veri işlenmesi demektir.

Verbis Nedir? Verbis Kaydı Ne Demektir?

Veri Sorumluları Sicili (VERBİS), veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. Veri sorumlularının, Kurulun gözetiminde Başkanlık tarafından tutulmakta olan Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunludur. Kimler Verbis Kaydı Yapmalıdır? sorusuna cevabı aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.

KVKK Uyum Ekibi Kimlerden Oluşmalıdır?

Teknik ve İdari (Hukuksal) olmak üzere iki ekibden oluşmalıdır. Hukusal ekip Avukatlardan teknik ekip Bilişim ve Siber Güvenlik alanında uzmanlardan oluşmalıdır. Destek Aldığımız hukuk bürosunun tam zamanlı 10 Kişiden oluşan Avukat Kadrosu, 5 Stajyer ve 2 İdari çalışanı bulunmaktadır, Danışmanlık şirketi bünyemizde ise tam zamanlı 2 Teknik olmak üzere genel toplamda 19 Kişilik bir ekibimiz bulunmakta. Ayrıca, sızma testleri için çalışan freelance olarak hizmet aldığımız teknik destek çalışanlarımız kadromuzu oluşturmaktadır. Güçlü kadromuz sayesinde daha hızlı ve doğru KVKK çözümlerini sağlıyoruz. Toplam da 80 firmanın KVKK uyum danışmanlığı yapılmaktadır.

Kvkk (Kişisel Veri Koruma Kanunu ) Ne zaman yürürlüğe girecek ?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kişisel Verileri Koruma Kuruluna intikal ettirilen Veri Sorumluları Siciline kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Kararıyla;  

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına, 
  • Bu kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazetede yayımlanmasına karar verilmiştir. 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan (KVKK) yapılan açıklama şöyle:  

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Bu kişiler, gerçek kişiler olabileceği gibi, kamu kurumları, şirketler, dernekler veya vakıflar gibi tüzel kişiler de olabilecektir. Veri sorumlusu, işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir.

Kişisel Veri Koruma Kanunu Uyum süreci Ne Kadar zaman almaktadır?

Danışmanlık sürecinin başlamasıyla beraber hukuksal ve teknik toplantı düzenlenerek 1 ay içerisinde rapor oluşturulmakta ve 6 ay da bir yeni mevzuat değişikliklerine adapte etmek için adaptasyon toplantıları yapılmaktadır.

KVKK uymayan firmaları nasıl cezalar bekliyor?

Kişisel Verilen Hukuka Aykırı Olarak Başkasına Verilmesi, Yayılması Ele Geçirilmesi: TCK 136. madde kapsamında, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişinin, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir.

Kanun’un 18. maddesi Kabahatler başlığı altında düzenlenmiş olup, aşağıda yer verilen yükümlülükleri yerine getirmeyen veri sorumlusu gerçek ve tüzel kişilere miktarı Kanun’un ilgili maddesinde düzenlenen aralıklarda olmak üzere Kurul tarafından idari para cezaları verilebilir.

  • Kanun’un 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 1000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,
  • maddede düzenlenen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
  • madde kapsamında Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
  • maddede düzenlenen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar para cezası verilebilecektir.

KVKK Uyumluluk Danışmanlık Değerlendirmesi Nasıl Yapılmaktadır?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyumluluk Projesi mevcut durumun analiz edilmesi ve kişisel verilerin genel çerçevesinin belirlenebilmesi amacıyla uyumluluk değerlendirmesi yapılarak başlatılacaktır. Bu aşamada Kurum bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması bakış açısıyla süreçler ve sistemlerin içerdiği kayıtlar değerlendirilecek; uyumluluk için çalışma adımları belirlenecektir. Mevcut durum değerlendirmesi sırasında edinilecek bilgiler ışığında kurum amaç ve stratejilerine uygun olarak kişisel verilerin korunmasına yönelik yol haritası belirlenecektir.

Kvkk Uyum Danışmanlık Ücretleri Ne kadar?

Kvkk İstanbul danışmanlık ücretleri genelde firmanın yapısına, iş süreçlerinin sayısına göre değişmekle beraber giriş sayfasından ortalama fiyat bilgi edinebilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması kanunu (KVKK )kimleri kapsamaktadır?

Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin (kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi) parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Bu doğrultuda, özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları bakımından bir ayrım yapılmamış olup, öngörülen usul ve esasların tüm kurum ve kuruluşlar açısından uygulanması benimsenmiştir. Kanunda verisi işlenen gerçek kişilerden bahsedildiği için hak ehliyetine sahip olan herkes Kanun kapsamındadır.